How To Convert Normal Video To Anime | Convert Video To Anime Ai | Video To Cartoon Converter

Dinesh Tech
19 Feb 202406:29

TLDRभोली सोशल मीडिया मा हरुले टाइप गरेर एनिमेशन भिडियो बनाउन सक्नु। डिस्क एप्लिकेशन,youtube आदिका लागि एनिमेशन भिडियो बनाउन तरिका समर्पित। यो भिडियोले नर्मल भिडियोलाई एनिमेशन शैलीमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।

Takeaways

 • 🌟 समाजिय मीडिया मा वर्चस्वित एनिमेशन भिडियोहरूका प्रचलन।
 • 📱 डिस्कोट एप्लिकेशनहरूले नर्मल भिडियोलाई एनिमेशन भिडियो बनाउन सकिन्छ।
 • 💻 यूजरले आफ्नो व्यापर गर्न चाहेको भिडियोलाई एनिमेशन बनाउन सक्छन्।
 • 🎨 एनिमेषन बनाउनका लागि, डिस्कोट एप्लिकेशनलाइ युजर आफ्नो सर्वर कनेक्ट गर्नुपर्छ।
 • 📈 एनिमेषन भिडियो सिर्जना गर्न, विभिन्न विकल्पहरूका सहायता लिएर गर्नुपर्छ।
 • 🖼️ विभिन्न शैलीहरूका साथ भिडियोहरूलाई एनिमेषन गर्न VDocio ऐपमा सकिन्छ।
 • 🎥 विभिन्न वेरिएटिजहरूका लागि, भिडियोहरूलाई विकल्पित गर्न सकिन्छ।
 • 🎬 यस एप्लिकेशनमा भिडियोहरूलाई जम ने गर्न सकिन्छ।
 • 📌 यसले आफ्नो भिडियोहरूलाई आफ्नो आफ्नो तरिकामा एनिमेषन गर्न मद्दत गर्दछ।
 • 💡 एनिमेषन भिडियो सिर्जना गर्नका लागि, यसका लागि अन्तिम स्रोतहरू प्राप्त गर्नुहोस्।

Q & A

 • के हुन सक्छ यसले नर्मल भिडियोलाई एनिमे भएर पर्ने विधि?

  -यसले नर्मल भिडियोलाई एनिमे भएर पर्ने विधि हो डिस्कोट एप्लिकेशन, जसले लाई युज गर त्यसरी भिडियो छान्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु।

 • कसरी डिस्क आवेल एक्टिभाट सुरु गर्नुहोस्?

  -डिस्क आवेल सुरु गर्न, फिरस्ट को वेबसाइट खोल्नुहोस्, त्यसपछि साइड थ डॉट क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसले तपाईंलाई विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।

 • कसरी अकाउंट बनाउनुहोस् र यसमा प्रवेश गर्नुहोस्?

  -अकाउंट बनाउनुहोस्, मेल अकाउंट सिलेक्ट गर्नुहोस्, अफनो नाम र मेल टाइप गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्रवेश गर्नुहोस्।

 • भिडियो कतै वाक्फ समय लागेका छन् जसले एनिमे भएर पर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न?

  -भिडियोको वाक्फ समय तपाईंले चयन गर्ने विकल्पहरूका आधारमा भएका छन्। तर, एक जस्तो विषय गर्दा, यसले केहि समय लागेका थियो।

 • कसरी भिडियोमा वायरल भैरहेको एनिमे शैली चयन गर्नुहोस्?

  -भिडियोमा वायरल भैरहेको एनिमे शैली चयन गर्न, यसले तपाईंलाई विभिन्न शैलीहरू प्रदान गर्दछ जसमा तपाईंले एक चयन गर्न सक्नुहोस्।

 • कसरी भिडियोलाई वायरल भैरहेको एनिमे शैलीमा परिवर्तन गर्नुहोस्?

  -भिडियोलाई परिवर्तन गर्न, तपाईंले साइड थ डॉट क्लिक गर्नुपनि, र त्यसपछि तल राख्ने शैलीहरूको बीच सेलект गर्नुहोस्।

 • कसरी प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् जसले भिडियोलाई एनिमे बनाउँछ?

  -प्रक्रिया सुरु गर्न, स्टार्ट बटन मा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसले तपाईंलाई प्रक्रियाको प्रगति प्रदान गर्दछ।

 • कसरी नर्मल भिडियोलाई एनिमे भएर पर्ने प्रक्रिया पूर्ण हुन सक्छ?

  -नर्मल भिडियोलाई एनिमे भएर पर्ने प्रक्रिया पूर्ण हुन, यसले तपाईंलाई यसको परिणाम प्रदान गर्दछ र तपाईंले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहोस्।

 • कसरी डाउनलोड गर्नुहोस् जसले तपाईंले एनिमे बनाएका भिडियो?

  -डाउनलोड गर्न, यसले तपाईंलाई डाउनलोड बटन प्रदान गर्दछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको कंप्युटरमा सेव गर्नुहोस्।

 • कसरी वाटरमार्क अथवा अन्य विशेषताहरू जोड्नुहोस्?

  -वाटरमार्क अथवा अन्य विशेषताहरू जोड्न, यसले तपाईंलाई विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ जसमा तपाईंले एक चयन गर्न सक्नुहोस्।

 • कसरी यसले तपाईंको भिडियोलाई एनिमे शैलीमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा सहायता पार्न सक्नुहोस्?

  -यसले तपाईंको भिडियोलाई एनिमे शैलीमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा सहायता पार्न सक्छ, जसले तपाईंलाई विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंले यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहोस्।

 • कसरी यसले तपाईंको भिडियोलाई एनिमे बनाउँछ?

  -यसले तपाईंको नर्मल भिडियोलाई एनिमे बनाउँछ, जसले तपाईंले आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहोस्।

 • कसरी यसले तपाईंको भिडियोलाई विश्वसनीय र वायरल भैरहेको बनाउँछ?

  -यसले तपाईंको भिडियोलाई विश्वसनीय र वायरल भैरहेको बनाउँछ, जसले तपाईंलाई विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंले यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहोस्।

Outlines

00:00

📱 Understanding the Process of Creating Animated Videos on Mobile

The paragraph discusses the process of creating animated videos using a mobile application. It starts by mentioning the widespread use of social media and how anyone can create an animated video with a normal video file. The user is guided through the steps of using the application, including connecting to a server, creating an animated video, and the various processes involved. The paragraph emphasizes the ease of use and the simplicity of the steps, encouraging users to watch the video to learn how to create animated videos from normal ones. It also mentions the use of mobile screens and the importance of following the tutorial closely.

05:00

🎨 Exploring the Features and Customization Options in the Animation App

This paragraph delves into the features and customization options available in the animation application. It highlights the ability to select different styles for the animated video, such as vintage, real, and prime, and the option to upload a side image. The paragraph also discusses the process of selecting a file, adjusting the style, and the importance of supporting the app. It mentions the creation of a new project and the steps to download the final product, emphasizing the user-friendly nature of the application. The paragraph concludes by encouraging users to like and comment on the video if they find it helpful and to subscribe to the channel for more helpful content and updates on new topics.

Mindmap

Keywords

💡Anime Video

Anime video refers to animated content that follows the style and conventions typical of Japanese animation. In the context of the video, converting normal videos to anime-style videos is discussed as a popular trend on social media. The video outlines steps using a specific application to achieve this transformation, emphasizing the viral appeal and creative aspect of anime videos.

💡Video to Cartoon Converter

A 'Video to Cartoon Converter' is a software tool or application that transforms regular videos into cartoon-style visuals. The video transcript explains the process of using such a converter to create anime-style videos, which has become a trendy and appealing way to engage with social media audiences. This transformation process typically involves stylization algorithms powered by AI.

💡Lens Go AI

Lens Go AI appears to be a specific software or platform mentioned in the video for converting videos to anime. This platform likely utilizes AI technology to analyze and transform the video data into an animated format. The presenter instructs users on how to navigate and use this platform to create anime videos, highlighting its utility in easily producing visually appealing content.

💡Social Media

Social media is referenced as a platform where anime videos are going viral. The script suggests that converting videos into anime can potentially increase their appeal and shareability on these platforms, tapping into current trends and audience preferences for animated content.

💡Style Transfer

Style transfer, in the context of the video, refers to the AI-driven process of applying the visual style of one image, such as anime, to the content of another image, typically a standard video. The transcript details the use of an application that performs style transfer to create anime videos, illustrating a practical application of this technology.

💡Server Connect

The term 'server connect' in the video likely refers to the process of connecting to a remote server that processes the video conversion. This is a crucial step in using cloud-based applications like Lens Go AI, where heavy computational tasks are performed on servers rather than local devices.

💡Token

Tokens might be a form of in-app currency or credits required to perform operations within the video to anime conversion app. The video discusses acquiring and using tokens to initiate the style transfer process, which is a common practice in applications that offer premium services.

💡AI

AI, or Artificial Intelligence, is central to the video’s theme as it powers the conversion of normal videos to anime. AI algorithms analyze the video content and apply artistic transformations to mimic the anime style, showcasing the integration of technology in creative processes.

💡Interface

The interface mentioned in the video refers to the user interface (UI) of the Lens Go AI application. The video guides viewers on how to navigate and interact with this interface to convert videos to anime, emphasizing ease of use and accessibility.

💡Download

Downloading is a key action in the video, described in the context of saving the newly created anime-style video to one's device. The video covers steps to download the final product after conversion, highlighting the end-to-end process from transformation to acquisition.

Highlights

भोली सोशल मीडिया मा हरु मातो टाइप को एनिमी वीडियो वायरल हुन सक्छ

नोर्मल भिडियोलाई एनिमी भिडियो बनाउनका लागि डिस्कोट एप्लिकेशन समर्थन हुन्छ

यूजरले आफ्नो सर्वर कनेक्ट गर्नुपर्नेछ जसमा एनिमी भिडियो सिर्जना गर्न सक्छ

एनिमी भिडियो सिर्जना गर्नका लागि कठिन प्रक्रिया छ

अनुप्रयोग गर्दा, एनिमी भिडियो सिर्जना सम्भव हुन्छ

मोबाइल स्क्रिनमा आफ्नो फाइल कमjure खोल्न सकिन्छ

लेंस गो अथवा ए आई गरेको रूपमा, साइड थ डॉट क्लिक गर्न सकिन्छ

फाइल अपलोड गर्न, विन्टेज, रियल, प्राइम, अब विंटेज निर्यातन गर्न सकिन्छ

स्टार्ट बटन क्लिक गरेर एनिमी सिर्जना प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ

जूम इन आउट गर्न सकिन्छ र आफ्नो व्यवस्थाित गर्न सकिन्छ

एनिमेटड वीडियो देख्न सकिन्छ र यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ

अपलोड गर्दा, फाइल क्लिक र यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ

भिडियो सिर्जना गर्दा, विभिन्न विकल्पहरू देखन सकिन्छ

अपलोड को बटन क्लिक गरेर भिडियो सिर्जना प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ

क्रिएट गरिएका अफनो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र यसले तपाईंलाई आफ्नो भिडियो सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछ

टाइमवेट गर्न सक्छ र यसले सिर्जना गर्ने समय बढाउने छ

अफनो सिर्जित भिडियोलाई प्ले गर्न सकिन्छ र यसले आफ्नो नियमित गर्ने प्रक्रिया प्रदान गर्छ

वाटर मार्क अथवा अन्य विशेषताहरू जोड्न सकिन्छ

सिर्जना समाप्त भएपछि, फाइनल रिजल्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ

अनुप्रयोग गर्दा, एकदम नजिकै नजिकै एनिमी सिर्जना गर्न सक्छ